Orgel Bijbelboek

Want wij hebben niets op de wereld medegebracht; wij kunnen er ook niets uit medenemen.

1 Timoteus 6:7