Bijbelboek Orgel

Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De Here is nabij.

Filippenzen 4:5

Jeugdraad

De Jeugdraad is een overkoepelend orgaan, dat ten doel heeft het jeugdwerk te organiseren en te coördineren, gericht op de verschillende leeftijdscategorieën van de jeugd, alsmede de leiding van de jeugd te ondersteunen bij het ten uitvoer brengen van het jeugdwerk (vorming, ontmoeting, ontspanning en actie).
De Jeugdraad bestaat uit een vertegenwoordiging van ouders, een afgevaardigde uit het bestuur van elke club en een afgevaardigde vanuit de kerkenraad. De Jeugdraad vergadert gemiddeld vier keer per jaar.

Enkele taken van deze raad zijn:
1. Clubs en verenigingen instellen en in stand te houden voor de verschillende leeftijdscategorieën van de jeugd van de gemeente.
2. Het organiseren en coördineren van het jeugdwerk, gericht op de vorming van de jongeren, de ontmoeting, ontspanning, en gezamenlijke acties voor Gods Koninkrijk.
3. Het organiseren van toerusting van de jeugdleiding door workshops, cursussen enz.
4. Het coördineren van speciale diensten als startzondag, kerst, pasen, enz.

Vragen

Wilt u contact met de Jeugdraad? Maak dan gebruik van dit contactformulier.