Bijbelboek Orgel

Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.

Efeziers 2:10

Privacy statement

De Christelijke Gereformeerde kerk te Mijdrecht (verder te noemen CGK Mijdrecht) waarborgt de bescherming van de privacy van personen van wie zij persoonsgegevens verwerkt (haar leden). Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verwerkt en worden vertrouwelijk behandeld. CGK Mijdrecht neemt hierbij de wettelijke vereisten die zijn gesteld aan de bescherming van persoonsgegevens in acht.

Met dit privacy statement wordt u onder andere geïnformeerd over van wie CGK Mijdrecht persoonsgegevens verwerkt, welke persoonsgegevens worden verwerkt, voor welke doelen en welke rechten u heeft. Onderaan dit privacy statement vindt u de contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke.

Van wie verwerkt CGK Mijdrecht persoonsgegevens?

 •        Predikant verbonden aan CGK Mijdrecht
 •        Leden van CGK Mijdrecht;
 •        Betrokkenen van / geinteresseerde in CGK Mijdrecht (waarvan persoonsgegevens aan CGK Mijdrecht zijn verstrekt)
 •        Ontvangers van het kerkblad;
 •        Gebruikers van het contactformulier op de website;
 •        Personen die op enige wijze (schriftelijk) contact opnemen met CGK Mijdrecht;

Welke persoonsgegevens worden door CGK Mijdrecht verwerkt?

CGK Mijdrecht verwerkt de persoonsgegevens die (in)direct aan ons zijn verstrekt. U kunt daarbij denken aan onder andere uw naam, voornamen, adres, woonplaats, geboortedatum, geslacht, huwelijkse staat (+ evt. trouwdatum), lidmaatschapsgegevens (dooplid/belijdend lid + datum), telefoonnummer, e-mailadres, en VOG-verklaring (voor degene die met kinderen werken). Persoonsgegevens zijn gegevens die (in)direct naar een persoon verwijzen en waarmee die persoon kan worden geïdentificeerd.

Waarom mag CGK Mijdrecht uw persoonsgegevens verwerken?

CGK Mijdrecht mag uw persoonsgegevens verwerken op grond van de volgende redenen:

 •        U hebt CGK Mijdrecht toestemming gegeven voor de verwerking;
 •        CGK Mijdrecht heeft een gerechtvaardigd belang voor de verwerking van uw persoonsgegevens (namelijk het bevorderen van de onderlinge band, het omzien naar elkaar en betrokkenheid met elkaar en het bijeenzijn rondom Gods Woord).

Waarvoor mag CGK Mijdrecht uw persoonsgegevens gebruiken?

Uw persoonsgegevens kunnen voor onder andere de volgende doeleinden worden gebruikt:

 •        Het bijhouden van het ledenbestand;
 •        Het opnemen en onderhouden van contact.
 •        Afhankelijk van het doel waarvoor u uw persoonsgegevens aan CGK Mijdrecht hebt verstrekt, kan CGK Mijdrecht uw persoonsgegevens ook verwerken in verband met daarmee verenigbare doeleinden.

Verwerker

CGK Mijdrecht kan een derde (de verwerker) de opdracht geven uw persoonsgegevens te verwerken. Een verwerkersovereenkomst tussen CGK Mijdrecht en de verwerker is in dat geval verplicht. CGK Mijdrecht zal ervoor zorgen dat deze verwerkersovereenkomst wordt gesloten en aan de wettelijke vereisten voldoet.

Ontvangers persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens kunnen binnen de organisatie gedeeld worden. Er zullen geen persoonsgegevens met derden worden gedeeld tenzij u daarvoor uw nadrukkelijke toestemming hebt gegeven.

Bewaartermijn

De scriba/ ledenadministrateur bewaart persoonsgegevens die zijn verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de Archiefwet is vereist.

Welke rechten hebt u?

Recht op inzage
U kunt CGK Mijdrecht verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens Na ontvangst van uw verzoek zult u binnen 6 weken een kopie van uw persoonsgegevens ontvangen.

Recht op rectificatie
U kunt CGK Mijdrecht verzoeken om onjuiste persoonsgegevens te wijzigen.

Recht op verwijdering
U kunt CGK Mijdrecht verzoeken om uw persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging te verwijderen. CGK Mijdrecht is verplicht om zonder onredelijke vertraging uw persoonsgegevens te verwijderen

Recht op beperking
U hebt het recht de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Dit betekent dat uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet mogen worden verwerkt.

Recht op het overdragen van gegevens
U hebt het recht dat u uw persoonsgegevens, die u aan CGK Mijdrecht hebt verstrekt, in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm ontvangt, zodat u deze aan een andere kerkgenootschap kunt geven. Als het technisch mogelijk is, hebt u ook het recht dat uw persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke aan de andere worden verstuurd.

Intrekking toestemming
U hebt het recht uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. Het intrekken van uw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming vóór uw intrekking.

Uw toestemming kunt u intrekken door uw mededeling hiervan per e-mail te sturen aan CGK Mijdrecht via e-mailadres: kerkenraad@cgkmijdrecht.nl.

Indienen klacht
U hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De  Autoriteit Persoonsgegevens behandelt klachten over de naleving van de wettelijke vereisten over de bescherming van persoonsgegevens.

Klikgedrag, cookies en hyperlinks

Tijdens uw bezoek aan de website wordt enige informatie verzameld over de hard- en software van uw computer. Het gaat daarbij om uw IP-adres, browsertype, domeinnaam en toegangstijd. Deze informatie wordt gebruikt om de website te verbeteren. Deze gegevens worden door de meeste websites vastgelegd en blijven anoniem.

Op de website van CGK Mijdrecht wordt gebruik gemaakt van hyperlinks. Hyperlinks zijn verwijzingen naar websites van derden. CGK Mijdrecht is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waar de hyperlinks naar verwijzen.

Wijzigingen
CGK Mijdrecht mag dit privacy statement wijzigen. Bijvoorbeeld omdat de regelgeving wijzigt, maar ook wanneer er om andere redenen iets verandert in het gebruik van de gegevens. U kunt het privacy statement op onze website raadplegen, zodat u op de hoogte bent van de wijzigingen.

Identiteit en contactgegevens van verwerkingsverantwoordelijke
De verwerkingsverantwoordelijke is de kerkenraad van CGK Mijdrecht, te bereiken via e-mailadres kerkenraad@cgkmijdrecht.nl.