Bijbelboek Orgel

Want: Alle vlees is als gras en al zijn heerlijkheid als een bloem in het gras; het gras verdort en de bloem valt af, maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. Dit nu is het woord, dat u als evangelie verkondigd is.

1 Petrus 1:24-25

Muziekgroep

De diversiteit van kerkelijke liederen, zoals deze hedendaags gezongen worden, vraagt om eenzelfde diversiteit als het gaat om de muzikale begeleiding van deze liederen. Liederen zoals de Psalmen (OB en NB) en de liederen uit het Liedboek of de Schriftberijming, maar ook Johan de Heer zijn grotendeels geschreven en gezongen in een tijd waarin het orgel het meest gebruikte instrument was voor de begeleiding van de samenzang. Naast deze ‘psalmen en hymnen’ spreekt de Bijbel ook over ‘een nieuw lied’ en ‘liederen die de Geest U vol genade ingeeft’. En daarbij vaak in één zin de opdracht om (al deze liederen) te zingen. Het is dus belangrijk dat beide, zowel oude als nieuwe liederen, gezongen worden.

Ook als het gaat om instrumentarium, heeft de Heer ons verschillende mogelijkheden en middelen gegeven. Dit lezen we ook terug in zijn Woord: ‘looft Hem met snarenspel en fluit, looft Hem met klinkende cymbalen’, ´bazuingeschal´ etc.. Snarenspel en fluit zijn brede begrippen, waaronder vele instrumenten vallen.

We zijn blij dat er in onze gemeente ruimte en aandacht is voor zowel oude als nieuwe liederen. Wat de begeleiding betreft heeft dit zijn vorm in de organist en de muziekgroep. We mogen ons gezegend weten met beiden, in de juiste balans. Het is ons verlangen dat dit steeds meer mag groeien en bloeien. Tot eer van God en tot opbouw van zijn gemeente.

Indien u vragen/opmerkingen heeft over de muziekgroep, gelieve contact op te nemen met Christiaan.