Bijbelboek Orgel

Gerechtigheid zal de gordel zijner lendenen zijn en trouw de gordel zijner heupen.

Jesaja 11:5

ANBI

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:

Christelijke Gereformeerde kerk te Mijdrecht

RSIN/Fiscaal nummer:

003689578

Website adres:

www.cgkmijdrecht.nl

E-mail:

kerkenraad@cgkmijdrecht.nl

Adres:

Koningin Julianalaan 22

Postcode:

3641 EJ

Plaats:

Mijdrecht

Postadres:

Koningin Julianalaan 22

Postcode:

3641 EJ

Plaats:

Mijdrecht

 

De Christelijke Gereformeerde kerk te Mijdrecht is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. De Christelijke Gereformeerde Kerken hebben geen statuten. Hun statuut (in de zin van artikel 2:2 lid 2 BW) is hun kerkorde.

Wij zijn een open en gastvrije gemeente, overeenkomstig het gereformeerd belijden.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De kerkorde van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: http://www.cgk.nl/index.php?kerkorde.

De Christelijke Gereformeerde Kerken hebben van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Christelijke Gereformeerde kerk te Mijdrecht.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad acht leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Ook de predikant maakt deel uit van de kerkenraad.

De commissie van beheer/penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. 

C. Doelstelling/visie.

De Christelijke Gereformeerde Kerken erkennen de Belijdenis van het Geloof van de gereformeerde kerken in Nederland, de Heidelbergse Catechismus en de Leerregels van de synode van Dordrecht, gehouden in 1618 en ’19 als de volledige uitdrukking van hun geloof. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar kerkelijk leven en haar financiën.

1 - De Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland zijn overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Christelijke Gereformeerde Kerken kunt u vinden via deze link:

http://www.cgk.nl/index.php?beleidsplan.

Op de website www.cgkmijdrecht.nl  vindt u alle informatie over onze gemeente. 

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant(en) van onze gemeente wordt mede geregeld volgens advies van deputaten financiële zaken, ingevolge art. 4 bijlage 36 (art. 50 K.O.)

Op de hierna genoemde website vindt u het advies inzake de minimum predikantstraktementen en overige emolumenten voor de predikanten. http://www.cgk.nl/index.php?predikantstraktementen

De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in bijlage 48 (art 84 K.O.), daarbij wordt aangesloten bij de

‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:

Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd aan de diaconie.

Diverse activiteiten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van commissies en werkgroepen, zoals de commissie van beheer, evangelisatiecommissie etc.

De activiteiten in onze gemeente zijn te vinden op http://www.cgkmijdrecht.nl/wat+geloven+wij%3F/toekomst/

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

 

Kerk 

Christelijke Gereformeerde Kerk Begroting  Realisatie Begroting Realisatie
Mijdrecht 2023 2022 2022 2021
Baten                
                 
Opbrengst uit bezittingen 0 0 0 444.828
Bijdragen gemeenteleden 54.700 60.021 68.500 72.813
Subsudies en overige bijdragen van derden 29.100 1.298   2.700
Totaal Baten 83.800 61.319 68.500 520.341
                 
                 
Lasten                
                 
Uitgaven Pastoraat 15.220 13.992 12.350 40.889
Uitgaven gemeentewerk 6.625 12.472 13.500 961
Bijdragen aan andere organen binnen het kerverband 6.950 8.808 8.934 9.114
Lasten kerkelijke gebouwen 30.770 15.090 15.000 14.234
Lasten overige eigendommen 0 0 0 0
Onkostenvergoedingen 500 422 500 879
Lasten beheer 1.750 1.720 2.000 1.709
Totaal Lasten 61.815 52.504 52.284 67.786
                 
                 
Resultaat 21.985 8.815 16.216 452.555

De boeken van (bij) de penningmeester van de Kerk zijn op 17-4-2023 gecontroleerd en in orde bevonden.
De stukken zijn in de ledenvergadering van 19-4-2023 ongewijzigd vastgesteld.
Er heeft in 2022 en 2023 tot op heden geen kerkvisitatie plaats gevonden.


Diaconie

Christelijke Gereformeerde Kerk Begroting  Realisatie Begroting Realisatie
Mijdrecht    (DIACONIE) 2023 2022 2022 2021
Baten                
                 
Opbrengst uit bezittingen 0 0 0 0
Bijdragen gemeenteleden 0 12.445 0 12.750
Subsudies en overige bijdragen van derden 0 0 0 1
Totaal Baten 0 12.445 0 12.751
                 
                 
Lasten                
                 
Uitgaven Diaconaal werk 0 2.370 0 2.664
Giften Hulpverlening  0 8.750 0 8.295
Bijdragen aan andere organen binnen het kerkverband 0 1.209 0 1.183
Lasten beheer 0 116 0 609
Totaal Lasten 0 12.445 0 12.751
                 
                 
Resultaat 0 0 0 0

De boeken van (bij) de penningmeester van de Diaconie zijn op 23-3-2023 gecontroleerd en in orde bevonden.
De stukken zijn in de ledenvergadering van 19-4-2023 ongewijzigd vastgesteld.
De diaconie stelt géén begroting op.

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via vrijwillige bedragen gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.