Bijbelboek Orgel

Want gij waart vroeger duisternis, maar thans zijt gij licht in de Here.

Efeziers 5:8

Gebedskring

Als gelovigen, bidden we tot God om contact te hebben en onze persoonlijke relatie met Hem te onderhouden. Misschien verandert het gebed niet altijd onze situatie zoals wij dat willen. Wél blijkt vaak dat wij zelf erdoor kunnen veranderen. Het gebed kan ons bemoedigen en versterken. Als we met elkaar bidden tot God, kan dat ook de onderlinge band en eenheid bevorderen. Dat is geen vervanging voor ons persoonlijk gebedsleven, het kan wel een waardevolle aanvulling zijn. In de Bijbel lezen we diverse keren de aansporing tot gebed, zoals door de apostel Paulus in 1 Tessalonicenzen 5:

16 Verblijdt u te allen tijde, 17 bidt zonder ophouden, 18 dankt onder alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u.
19 Dooft de Geest niet uit, 20 veracht de profetieën niet, 21 maar toetst alles en behoudt het goede.
22 Onthoudt u van alle soort van kwaad.
23 En Hij, de God des vredes, heilige u geheel en al, en geheel uw geest, ziel en lichaam moge bij de komst van onze Here Jezus Christus blijken in allen dele onberispelijk bewaard te zijn. 24 Die u roept, is getrouw; Hij zal het ook doen.

Wie met elkaar wil bidden, is elke maandagavond van harte welkom in verenigingsgebouw ’t Kruispunt van 19.30 – 20.30 uur.
Elke eerste maandag van de maand is er het interkerkelijke Gebed voor de Venen op dezelfde tijd.
Belangstellenden zijn van harte welkom! Kijk voor de actuele informatie in de agenda. Vragen of opmerkingen kunt u versturen via het contactformulier.