Bijbelboek Orgel

Want gij waart vroeger duisternis, maar thans zijt gij licht in de Here.

Efeziers 5:8