Bijbelboek Orgel

Waakt en bidt, dat gij niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.

Marcus 14:38

Nieuws

Terug naar overzicht

Derde Advent in De Wegwijzer


Datum: 11 december 2018

Zondag 16 december leidt dominee C. Westerink uit Nijkerk de diensten om 10 en 17 uur in De Wegwijzer.

In de Adventstijd leven we in de kerk heen naar het Kerstfeest. De Adventsboodschap die ons bepaalt bij de eerste komst van de Heere Jezus Christus in het verleden, wil ons ook voorbereiden op en doen uitzien naar Zijn wederkomst. Het is goed en nodig dat de Heere daar telkens weer onze aandacht voor vraagt. Want als de kerk geen Adventskerk is die leeft in de gespannen verwachting van haar Heere Die gekomen is en wederkomt, loopt zij het risico dat zij ondergaat in een wereld zonder toekomst.
Deze zondag hopen we twee keer te luisteren naar de Adventsboodschap, zoals de Heiland die Zelf aan Zijn discipelen heeft verkondigd in Mattheus 25: 31-46.

‘s Morgens de verzen 31 en 32 met als thema: ‘Het Adventsevangelie van de komst van de Mensenzoon’: 1. Hij komt als Rechter; 2. Hij richt als Herder. Daarin gaat het vooral om Wie er komt en wat Hij komt doen. De Mensenzoon van Daniël 7: 13, Die we in het Evangelie leren kennen in de nederigheid van kribbe en kruis, blijkt bij Zijn wederkomst in heerlijkheid als Rechter van het heelal nog steeds de Herder te zijn Die komt om Zijn schapen te doen delen in Zijn volkomen verlossing.

‘s Middags de verzen 33-46. Dan is het thema: ‘Het Adventsevangelie van het laatste oordeel’: 1. Tweeërlei mensen; 2. Tweeërlei toekomst. Daarin wordt verkondigd hoe die komende Rechter als Herder scheiding maakt tussen schapen en bokken, hoe dat in hun leven openbaar gekomen is en welke gevolgen dat heeft.

Belangstellenden zijn hartelijk welkom op het adres Koningin Julianalaan 22 in Mijdrecht. Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via cgkmijdrecht.nl/onlinediensten Benieuwd naar waar de preken over zullen gaan? Bekijk wekelijks nieuwe info op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel